Sosyal Bilimler Enstitüsü

sbe.nisantasi.edu.tr

Sosyal Bilimler Dergisi

 

DANIŞMA KURULU / ADVISOR COMITTEE

Prof. Dr. Ahmet KIZIL

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY

Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

Prof. Dr. Berdal ARAL

Prof. Dr. Cemal ŞANLI

Prof. Dr. Güldem CERİT

Prof. Dr. Halim KAZAN

Prof. Dr. Mehmet KARA

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

Prof. Dr. Murat ÇAK

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ

 

YAYIN KURULU / PUBLISHING BOARD

Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU

Doç. Dr. Birsen TALAY KEŞOĞLU

Doç. Dr. Neşet HİKMET

Prof. Dr. Yılmaz GÖBENEZ

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Buket ARBATLI

Yrd. Doç. Dr. Berna Aksoy ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Funda YALIM

Yrd. Doç. Dr. Gökhan AK

Yrd. Doç. Dr. İbrahim S. KARAKADILAR

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AYDIN

 

KAPSAM / SUBJECTS

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 

İşletme Yönetimi / Business Management

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Sciences and Public Administration

İktisat ve Ekonomi Politik / Economics and Political Economy

Uluslararası İlişkiler / International Relations

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi / International Trade and Lojistics Management

Finans ve Bankacılık / Finance and Banking

Turizm ve Otel İşletmeciliği/ Tourism and Hotel Management

Psikoloji / Pyschology

Sosyoloji / Sociology

Sosyal Hizmet / Social Work

Sağlık Yönetimi / Health Management

Halkla İlişkiler ve Reklam / Public Relations and Advertising

Üretim ve Teknoloji / Production and Technology

 

İletişim, Sanat ve Tasarım

Radyo – TV – Sinema / Radio – TV - Cinema

Gazetecilik / Journalism

TV Haberciliği ve Programcılığı / TV Reporting and Programming

Fotoğrafçılık / Photography

İletişim Tasarımı / Communication Design

Görsel İletişim Tasarımı / Visual Communication Design

Çizgi Film ve Animasyon Tasarımı / Animation Design

Tekstil ve Moda Tasarımı / Textile and Fashion

Endüstriyel Ürün Tasarımı / Industrial Design

Tiyatro ve Sahne Sanatları / Theatre and Performing Arts

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts

Plastik Sanatlar / Plastic Arts

 

Diğer Dallar

Hukuk / Law

Tarih / History

Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literature

İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature

 

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanır.

Özgün çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bu konuda telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuç ve sorunlar tamamen yazar(lar)a aittir. 

Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak farklı dillerde yazılmış çalışmalar da Yayın Kurulunun onayı ile yayınlanabilir. 

Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki üç hakemin değerlendirmesine sunulur. Editör ve hakemler makaleleri edebi ve bilimsel açıdan değerlendirir. Yazar(lar) hakemin ve editörün belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır. Çalışmanın kabulü için üç hakemden ikisinin onayı gereklidir. Dergi, gönderilen taslaklarda düzeltme yapma, yayımlama ya da yayımlamama haklarına sahiptir.

Dergiye gönderilen makale taslakları yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış makalelerin yayın hakları Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. 

Makale taslakları ve yazılar Microsoft Word dosyası şeklinde elektronik olarak sbd@nisantasi.edu.tr adresine gönderilmelidir. Görsel içerikli makaleler CD halinde “Abdi İpekçi Caddesi No.89 Bayrampaşa, İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilebilir. 

Gönderilecek makalelerin formatı şu şekilde olmalıdır: Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralığı. Sayfa yapısı sol tarafta 3,5, diğer kenarlarda 2,5 cm boşluklu olmalı, sayfa numarası sağ alt köşede yer almalıdır.

Metin düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır: İlk sayfada; başlık, yazar isim(ler)i, bağlantılı kurumun açık adresi, irtibat telefonu, e-posta adresi, Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yer almalı, devam eden sayfalarda metnin ana bölümü (iki yana dayalı), varsa dipnotlar, kaynaklar, tablolar ve ekler bulunmalıdır. Tablolar ve şekiller numaralandırılmalı, tabloların açıklamaları tabloların üstünde ve şekillerin açıklamaları şekillerin altında verilmelidir.

Metnin ana başlığı tümü büyük harflerle yazılmalıdır (ortalanmış olarak). Makale içinde yer alan giriş, sonuç (tartışma ve sonuç, sonuç ve öneriler) ve kaynaklar numaralandırılmaz, gelişme bölümünde yer alan 1. ve 2. derece başlıklar numaralandırılır. Tüm başlıklar sola dayalı, bütün kelimelerin ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır.

Makale taslağı toplam 20 sayfayı geçmemeli, Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri en fazla 200 kelime olmalı, altlarında yer alacak olan anahtar kelime sayısı altıyı geçmemelidir.

Özette makalenin konusu, amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçlar hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Kaynak gösterirken, metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi kullanılmalıdır. Yani kullanılan kaynaklar ana metinde, parantez içinde, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir: (Soyad, Yayın yılı: Sayfa numarası).

İçeriğe veya herhangi bir konuya ilişkin bir açıklama gerekli olduğu takdirde, bunların dipnotları sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan bu dipnotlar, sayfa altında numara sırası ile verilmelidir. Yanında açıklamayla verilecek olan bu tür dipnotlarda da metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.

Bir kaynaktan yapılan doğrudan alıntı metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve kaynağın basım yılı belirtilir: (Wallerstein, 2000).

Belli bir sayfa söz konusuysa, soyad ve yayın tarihine ek olarak sayfa numarası da yazılır: (Foucault, 1999: 13).

Yazar adı metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın basım yılı ve sayfa numarası yazılır: (1997: 42).

Referans gösterirken birbirini takip etmeyen sayfalar virgülle ayrılarak belirtilir: (Beck, 1999: 32, 54 ve 62). Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde belirtilir: (Berman, 2001: 34-39 ve 43-47).

Çift yazarlı kaynaklarda her iki yazarın soyadı da belirtilir: (Hardt ve Negri, 2001: 24).

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ifadesi kullanılır: (Huisman vd., 2002).

Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, ayrımı belirtmek için basım yılının sonuna sırasıyla a, b, c gibi harfler eklenir: (Zizek, 1991a), (Zizek, 1991b) gibi.

Aynı konuda birden fazla kaynak referans gösterilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Habermas, 2002: 27; King, 1991: 19).

Bir kurum referans gösterilecekse metin içerisinde kısaltmayla verilmelidir: (DPT, 1989: 145). Kısaltma hakkındaki açıklama ilk defa referans gösterilirken sayfanın altında verilmelidir.

Kaynaklar listesinde, sadece metin içerisinde referans gösterilen kaynaklara yer verilmeli ve bunlar soyada göre alfabetik sırada dizilmelidir. Kaynaklarda bir yazarın birden fazla eseri yer alacaksa, basım yılına göre eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılmalıdır.

Kitap: Aktaş, A.M., (2006). Aile içi Şiddet: Kadının ve Çocuğun Korunması, Ankara: Elma Yayınevi.

Çeviri Kitap: Bauman, Z., (1995). Yasak Koyucular ile Yorumcular, Çev. Kemal A., İstanbul: Metis Yayınları.

İki Yazarlı Kitap: Keat, R. ve Urry, J., (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Ç, Ankara: İmge Yayınları. 

Dergide Makale: İrem, N., (1999). “Muhafazakar Modernlik, ‘Diğer Batı’ ve Türkiye’de Bergsonculuk”, Toplum ve Bilim, 82 (22), 141-179.

Derleme Kitapta Çeviri Makale: Hall, S., (1998). “Eski ve Yeni Kimlikler”, Anthony D.K., (der.) içinde, Çev. Gülcan S. ve Ümit H.Y., İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 63-96.

Tez: Karadişoğulları, E., (1995). Dergâh Mecmuası, (Yayınlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gazete Yazısı: “İsyan Dalgası Anadolu’da”, Milliyet, 05.06.2013.

İnternette Yazarı Belli Olan Yazı: Belge, M., (2013). “Yeni Salvo”, http://www.taraf.com.tr/murat-belge/makale-yeni-salvo.htm., 01.06.2013.

İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı: “Wikipedia'da Çapulcu Başlığı Açıldı”, (2013). http://www.radikal.com.tr/turkiye/wikipediada_capulcu_basligi_acildi-113684.,  05.06.2013.

Kurum Yayınları: DPT (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı: 1990-1994, Ankara.

Yayın ve Yazım Kuralları

 Yayın Hakkı Devir Formu için TIKLAYINIZ.
 

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYINIZ.

Click here for Referee Evaluation Form

 

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hasbahçe Cad. No 88 Kağıthane - İSTANBUL

Tel : 0 (212) 210 1010 - Dahili:1113 Faks : 0 (212) 565 2525

E-posta: sbd@nisantasi.edu.tr

Yayın Tarihi: 20.08.2017 - 11:04:58
# Duyuru Başlığı Yayınlanma Tarihi
309 2018-2019 Güz YY. Bütünleme Sınavları Hk: 29.01.2019 - 09:12:40 Oku
297 2018-2019 Güz Yarıyılı Final Sınavları Duyurusu 07.01.2019 - 08:58:05 Oku
296 2018-2019 Bahar Yarıyılı İçin Kayıt Yenileme Duyurusu 07.01.2019 - 08:57:22 Oku
236 Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Başvuru Tarihi 17.08.2018 - 16:49:20 Oku
227 Nişantaşı Üniversitesi S.B.E. 2017-2018 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi 19.06.2018 - 12:49:09 Oku
191 Lisanüstü Programlar 2017-2018 Bahar Yarıyılı Vize Sınav Duyurusu 02.04.2018 - 05:33:35 Oku
143 2017-2018 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı 29.01.2018 - 12:26:53 Oku
129 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 10.01.2018 - 12:14:23 Oku
124 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAHAR YY. KAYIT YENİLEME TARİHLERİ HK. 25.12.2017 - 04:31:03 Oku
123 SBE DOKTORA YETERLİLİK SINAVLARI HK. 25.12.2017 - 04:30:44 Oku
122 SBE TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ TESLİMİ HK. 25.12.2017 - 04:30:31 Oku
121 GENEL BİLGİLENDİRME HK. 25.12.2017 - 04:30:15 Oku
37 Sosyal Bilimler Dergisi 20.08.2017 - 11:04:58 Oku
36 2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM İLANI HAKKINDA DUYURU 20.08.2017 - 10:54:16 Oku
35 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI – 2017/2018 GÜZ YARIYILI İÇİN KAYIT YENİLEME DUYURUSU 20.08.2017 - 10:53:44 Oku
34 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ HK. HATIRLATMA 20.08.2017 - 10:53:15 Oku
33 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ HK. HATIRLATMA 20.08.2017 - 10:52:46 Oku
DUYURU ARAMA


DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK